Skog
Bergs Gård Danshallsmyrarna Gillertjärn Glaskogen Örvattnet Gullrosas berg
Bergs gård Danshalls Myrarna & Sœrkilamp Gillertjärn Glaskogen Örvattnet Gullrosas Berg Skutan Alken Brånberget Baljåsen
Flatsmossen Järnskogsfjället Kösstorpsmyrarna Rolampälven Rennstadsnipan Ivana Segolstorpshöjden Kesebotten Brännan Pilso
Kloften Tandövala Östra Slomvattnet Håltebyns Brandfält Fjornshöjden Drevfjället Fulufjället NP Måns-Olasberg Rännberg Vimyren
Titjärnsskogen Stormyren Fänstjärnsskogen Norra Lien Deletjärnsåsen Bjursjöhöjden Bryngelsdalen Falldalen Bergvattsdalen Svarthavet
Gråberget Hösås Gettjärnsklätten Ulvsömyrarna Kvickneåsen lilla örtjärnskogen Ulvfjället Perserud Töfsingdalen NP Gartosofta
Dundern Soienmägg Mammasberget Fulufjellet NP Gårdsviksfjället Tresticklan NP Byamossarna Korsdalen Ängemyrarna Gutulia NP
Näsmarkerna Kanan Kilafjället Averåfjäll Lisselberget Apertin Edeby pannkakan torrakberget Arskagen
Nötön Prästön Buterud Grimsheden Sörknatten Tiveden NP Kummelön Klämmeshöjden Lämpenshålan Geijersdalsmossen
Lungälvsravinerna Borgviks bokskog Sandåns bokskog Svartjärnshöjden Torps bergsbrant Biskopstorp Sumpafallen Åkulla bokskogar Söderåsen NP Källerashöjden
Mjögsjöhöjden Paskabäcken KR Utladalen & Vettismorki Gultberget Hovfjället Norskog Skallberget Sörskog Skallberget Krokolaknölen Ömtberget Havsvalladalen
Torrknölen Katjärn KR Låssbyn Kilsravinerna Kackerudsmossen Gillbergaskogen Fermansbo urskog Stora hoberget Tidö Rogen
Skarsdalsbergen Huvdehögen Påterudsskogen Gatefjällen Gobackberget & Bårberget Nolgårdskogen Kronefjället Jössestugan & Rackstadberget Tippmyren Ryttersfjället
Tegsnäset Omberg Hølvannet Mulldusen Mangslidberget Ösjöskogen Gyllbergen Trollhätteberget-Högmossen Västanvik Gylterudsgrottan
Digerfallet Fämtfallet Horsstomyren-Storberget Lisselåsen Vålhallberget Kölviken Sonfjället NP Böringsberget Hamra NP Karmoråsen
Koppången Näveråsens Domänreservat Björnhöjden Kullefjället Högerud LM Erisson Minnesgård Näshöjderna Daltjärnshöjden Halle & Hunneberg Ep Kinnekulle Kölarna
Ripfjället Maratjärnsskogen Skallberget Stormyren-Stöllet Klackskullen Gaterudsfjällen Krakstad Tjärnberget Torsberget Hällåskullen
     
Båstnäs Fräkensjömyrarna Fogdegroparna Havsjöskogen Röknölen

Fulufjället NP

Tangådalen

Fulufjället NP

Göljådalen

     

 

Skogen är viktig ur många aspekter som skogsbruk, friluftsliv, jakt och inte minst som livsmiljö för en mängd arter av växter och djur.  Eftersom vi har mycket skog i vårt land och inte minst i Värmland där jag bor, så är det en förnyelsebar naturresurs som har stor betydelse ekonomiskt, och mycket av det material vi omger oss med härstammar från skogen, till exempel byggmaterial, papper och bränsle.
Därför är trycket på våra skogar högt, vilket har gjort att de har överutnyttjats, främst under det senaste århundradet, och detta har gjort att många arter står vid utrotningens brant. De senaste decennierna så har medvetenheten om detta ökat och regler har skapats för att skydda naturen, samtidigt som vi utnyttjar den som naturresurs, bland annat så har antalet naturreservat i Värmland ökat från 38 stycken för 30 år sedan, till 187 stycken år 2018. Dessutom har det bildats skyddsbiotoper, nyckelbiotoper har bildats och kantzoner och impediment sparas. Skogsbolagen gör så kallade frivilliga naturavsättningar, för att kunna bli certifierade enligt internationella miljökrav, men i de arealerna ingår även kalhyggen där man sparar lövträd, dvs. alla ”skyddade” skogar är inte naturskog. Frivilliga avsättningar kan dock inte ersätta de långsiktigt permanent skyddade skogarna som finns i naturreservat, och detta gäller inte minst de mindre skogsägarna som inte kan göra samma långsiktiga planering på en markareal som kanske bara är några tiotal ha.

Markägare får ingen ersättning för nyckelbiotoper, det är därför som de ofta är impopulära, men vid reservatsbildning så får de däremot ersättning, vissa markägare har större andel nyckelbiotoper än andra, så systemet är egentligen lite orättvist, det borde kanske finnas ett utjämningssystem, snarare än att det skall vara frivilligt att spara (eller hugga?) .

Några av de viktigaste skogarna har redan skyddats, men det skulle behöva skyddas mycket mer, för att alla växt och djurarter ska överleva på längre sikt. Fler naturreservat behövs!

Skyddad natur, kartverktyg över skyddad natur.

Formellt skydd av skog, Naturvårdsverket

Skyddad skog, bör tas med en nypa salt, men det visar att skogsbruket åtminstone är på rätt väg, Skogsindustrierna

Miljöorganisationer:

Naturskyddsföreningen

WWF

Skydda skogen


 

Fler nyttiga länkar.

Hyggesfritt skogsbruk (kanske skulle kontinuitetsskogar kunna skyddas på detta sätt) . Skogsstyrelsen.

Skogsforsk information om skogsbruk. Länk.

Karta Skogsmonitor

Karta Naturvärdeskarta Skog

 

 

Avverkningsanmälningar, här går det att söka efter områden som skall avverkas.

Avverkningskoll.se


 

Skogsbruk och trändustri

Vårt samhälle är helt beroende av skogen och dess råvaror och större delen av skogen brukas därför för att ge så god avkastning utan att det skall ge allt för negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.
Här är några länkar till skogsföretag och andra nyttiga länkar som rör skogsbruk, bioenergi mm

Som möbelsnickare, snickare och träbildhuggare så är jag själv beroende av virke av främst hög kvalitet och köper både industrisågat och lokalt sågat virke.

 

organisationer och tidskrifter mm

Plockhugget, hyggesfritt skogsbruk

Skogssverige

Land Skogsbruk

Skogskunskap

Skogsällskapet

Föreningen skogen

Skogsindustrierna

Skogsaktuellt

Svenskt trä

 

Skogsbolag

Sveaskog

Stora Enso

Bergvik skog öst

Sca

Holmen skog AB

Svenska Kyrkans skogar

Billerud Korsnäs

Södra skogsägarna

Moelven

Bioenergi mm

Sve bio

Naturvårdsverket

Bioenergitidningen

Skogsstyrelsen PDF

 


Frivilliga avsättningar

Här finns uppgifter på frivilliga avsättningar: Skogsindustrierna

Exempel på en frivillig avsättning nära Glaskogen, där man har sparat tallöverståndare och hyggesbränt hygget för att skapa en ”lövbränna”, där man sparar lövskogen till vitryggig hackspett. Objekt Id: 7251, Bergvik Skog. I det här fallet var åtgärden helt i sin ordning, om än tveksamt, då det saknades hotade arter i granskogen, men metoden kan missbrukas och skapa ett underskott på gammal granskog, viktig för vedsvampar. Värre var det med Objekt Id: 6916, där man avverkade grov naturtallskog nära en viktig orr-mosse på Glaskogen.
Det är ett billigt sätt att ”skapa” en nyckelbiotop, eftersom skogsbolaget kan ta vara på granvirket först.
Metoden gynnar mångfalden på lång sikt, men ger samtidigt en konstig bild av vad ”skyddad skog” är.

PS! Markägare är nu Stora Enso

 

 

Bergvik Skogs skogsinnehav delades upp för några år sedan och det mesta gick till Stora Enso, men en liten det gick till Tham nere i Grums och nordspetsen av Värmland gick till Fam.
Se kartan.


Skogen byter ibland ägare och då är det viktigt att de frivilliga avsättningarna inte försvinner.
Glaskogen har tillhört, Billerud, Stora Skog, Bergvik Skog och nu Stora Enso.

Frivilliga avsättningar, Stora Enso, karta

 

 

Några exempel på att avsatt skog, inte behöver ha några träd kvar, troligen ligger det en långsiktig planering bakom där man vill öka inslaget av lövträd.

PS. Det finns även avsatt skog, som har riktig skog, med höga kvalitéer.

Nyckelbiotop 7251 avverkad

Nyckelbiotop 6916 starkt urglesad.

Ett 104 ha stort, skyddat kalhygge, avsatt för vitryggig hackspett.

 


 

Åldersfördelning skog i Värmland blåsvart = 316 år och gult = 0 år
Andelen gammal skog är störst i Sydvästra Värmland och Norra Värmland.

Källa SLU

 

Nyckelbiotoper i Värmland 2020
Vissa bolag har 2023 valt att ta bort sina Nyckelbiotoper från Naturvårdsregistret Skyddad skog.
Nu börjar skogsägare och skogsbolag kräva att deras nyckelbiotoper skall tas bort och avregistreras så att våra artrikaste skogar i värsta fall kan avverkas, en utveckling som inte bådar gott för den biologiska mångfalden.
Hösten 2020 så sparade jag kartor från naturvårdsregistret för att inte kunskapen om vart våra artrikaste skogar i Värmland finns, om vissa Regeringspartier får som de vill kommer de att avregistreras eller hemligstämplas.
Jag har delat upp kartorna i Norra Värmland och Södra och de går att ladda ner som JPG eller PSD (Photoshop)

Själv så använder jag mig ofta av nyckelbiotopsregistret när jag planerar en fototur.

Norra Värmland JPG, 160Mb Norra Värmland PSD 866Mb
Södra Värmland JPG 151MB Södra Värmland PSD 727Mb

 


Extrema urskogar
I Gränslandet mellan Norra Dalarna, Härjedalen och Norge, finns det mycket fina, skyddade urskogar, helt unika och dessutom relativt lätta att besöka, i ett område beläget i centrala delarna av Skandinaviska halvön.
Här är några bilder.

 

 

 
 
 
 
 

 


 

Vettismorki, Utladalen, Övre Årdal Norge.

Skandinaviens vackrast belägna urskog?

 

 


Ädla lövskogar.

Äldre lövskogar är inte särskilt vanligt i Västra Värmland, och då de förekommer så består de oftast av asp, björk och al. Jag har ännu inte sett mycket av de vackra lövskogarna med ädla lövträd som finns söder ut, men har åtminstone gjort en resa ner till bokskogarna nere i Halland och till Söderåsens Nationalpark i Skåne.  Ädellövskogar är frodiga och artrika och ger en mer djungelliknade känsla, även bilderna känns varmare och mjukare.

 
 
 
 

 

Skogsbränder.

Jag besökte det stora brandfältet i Västmanland i juni 2015, naturreservaten Stora hoberget och Fermansbo urskog.

 

 

Vinterskog.